Kirschstein & Partner

referencebrush sem

BRUSH SEM s.r.o

S firmou K&P spolupracujeme již několik let. Nejprve se naši zaměstnanci účastnili otevřených workshopů, nyní organizujeme i firemních semináře „na míru”. Zaměstnanci, kteří workshopy navštěvují, oceňují především zajímavá témata, možnost aktivního zapojení se v průběhu workshopu a také kvalitu poskytnutých materiálů a úroveň lektorů. V posledních dvou letech se mj. zaměřujeme na zvyšování kultury bezpečnosti. K tomu jsme si vybrali koncept Minuty pro bezpečnost, který v současnosti ve spolupráci s K&P zavádíme. Od tohoto konceptu očekáváme vyšší zapojení zaměstnanců v otázkách bezpečnosti a tím i zvýšení celkové úrovně bezpečnosti ve firmě.

Petr Kůstka
Vedoucí útvaru HSE


spd

Svaz průmyslu a dopravy

Dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci v oblasti vzdělávání, kterou jsme realizovali v letech 2011- 2015.
Jednalo se o vzdělávací aktivity financované z Evropského sociálního fondu, konkrétně projekty „Udržitelnost sociálního dialogu" a „Regiony v centru dění". Vámi připravená školení byla zajímavá a poutavá, Vaše vstupy ve formě praktických ukázek, stejně tak i grafické znázornění jednotlivých myšlenek celý den odlehčilo a přispělo k lepšímu pochopení jednotlivých částí. Pro zaměstnance našich členských firem byla školení určitě přínosem, protože ukázala zcela originální pohled na problematiku bezpečnosti práce, která tak byla prezentována v mnohdy nečekaných souvislostech. Vysoká spokojenost s Vaší prací se projevila rovněž v hodnotících dotaznících vyplněných účastníky seminářů. I já osobně jsem jako účastník měl možnost poznat vysokou profesionální úroveň Vaší práce.

Také Vám děkuji za příjemnou a rychlou zpětnou vazbu při sjednávání termínů a dalších administrativních věcí.

Přeji Vám mnoho úspěchů a spokojených absolventů Vašich kurzů, které já osobně budu vřele doporučovat všem svým kolegům.

S úctou,
Petr Holica
Regionální manažer


dura

DURA Automotive CZ, k.s.

Workshopy, které byly realizovány pro vedoucí zaměstnance všech 3 závodů, byly hodnoceny všemi zúčastněnými velice pozitivně. Zejména proto, že přístup lektora byl po celou dobu profesionální, přátelský a otevřený. Tím byla nastavena scéna pro otevřenou komunikaci, která vedla k nastínění slabých a silných stránek v bezpečnosti v závodech a navržení plánu opatření pro realizaci potenciálů.
Ještě závěrem bych bylo dobré dodat, že workshopy otevřely oči vedoucím a to tak, že bezpečnostní technik není na vše sám.

Ing. Marek Dostál,
Health&Safety Specialist


edwards

Edwards, s.r.o.

V naší firmě paní Slováčková z firmy  Kirschstein&Partner‎ školila Safety Leadership a roli Team Leaders (mistrů) v rámci vnímání rizik a  jejich úlohy v prevenci a zvyšování povědomí o důležitosti bezpečí v práci.
Školení vedená bezpečnostními techniky tíhnou k suchopárnému citování norem a poučování o povinnostech vedoucích osob. Naproti tomu paní Slováčková je schopna najít se všemi úrovněmi vedoucích společnou řeč a přimět i pracovníky z hal pochopit nezbytnost, z jejich pohledu zbytečných a zdržujících, pravidel. Díky těmto workshopům jsme byli schopni povzbudit Team Leadery v hlášení skoro nehod, zájmu o rizikové analýzy a důsledném uplatňování základních pravidel. Určitě v nich budeme pokračovat i nadále.

Alena Komolá


kim-cl

Kimberly-Clark s.r.o.

„Paní Slováčková z fy. Kirschtein&Partner u nás provedla BM-Analýzu kultury bezpečnosti práce. Výstupní workshop s vedoucími pracovníky a prezentované výsledky nám pomohly zlepšit kulturu bezpečnosti a ukázaly nám směr dalšího zlepšování v zajišťování bezpečného pracovního prostředí. Nejzásadnější pro nás bylo uvědomění si rozdílu mezi bezpečností práce a kulturou bezpečnosti práce. Pokud se jakákoliv společnost rozhodne zlepšovat v oblasti bezpečnosti práce a pochopí tento rozdíl, mělo by na poli prevence nehod a úrazů dojít k výraznému zlepšení. Kirschtein&Partner je jednou z mála firem, která se v této problematice orientuje a dokáže určit správný směr zlepšování.“

Mgr. Jaromír Ondráček, MBA
Safety Team Leader


kim-cl

Lafarge Cement a.s.

BM -Analýza provedená paní Slováčkovou ze společnosti Kirschstein & Partner je rozhodně přínosná. Pomohla nám odhalit slabší oblasti našeho systému řízení BOZP, jako např. zachycení a reakce na podněty pracovníků, vyhodnocování rizik pro každou činnost, důslednost při prosazování dodržování pravidel apod. Samozřejmě analýza identifikovala i silné stránky našeho systému řízení - jako např. zapojení vedení společnosti, vize a cíle atd.

Jsme přesvědčeni, že zlepšením se ve slabších oblastech přispěje k účinnějšímu předcházení úrazům, a také na tom již pracujeme.

Součástí schůzky nad interpretací zjištění analýzy byl i workshop o psychologii BOZP, zejména zaměřený na roli vedení firmy. Nově jsme pak začali brát v úvahu reflexy pracovníků v krizových situacích; připomněli jsme pracovníkům 'Consequence management' - tedy co bude následovat, poruší-li pravidlo; uvědomili jsme si, že chceme-li přenést odpovědnost na nejnižší stupeň vedoucích (na mistry, parťáky), musíme jim dát k dispozici i zdroje a prostředky; přemýšleli jsme, jak udělat BOZP přitažlivější - jak zajistit, aby pracovníci chtěli být a také byli aktivní; uvědomili jsme si, že vedoucí v roli školitelů potřebují být proškoleni z toho jak efektivně školit a mohl bych pokračovat.

Celkově jsme se ujistili, že směr, který firma Lafarge nastolila je správný - totiž zaměření se na chování pracovníků. Je to, jak víme, zatím nejúčinnější způsob jak zajistit, abychom se vraceli v pořádku z práce domů.

Proč by si firmy měly nechat BM analýzu provést? Je faktem, že nejlepší investice je do vzdělání. Má sice nejdelší návratnost, ale nastartuje společnost dlouhodobě. Podobné je to s chováním pracovníků a prosperitou firmy. Totiž investice do zapojení pracovníků do různých pracovních skupin, do jejich přemýšlení, do lepší přípravy práce, zaktivování tvořivosti jako vnitřního zdroje zlepšování a pokroku, podpoření aktivity pracovníků, a to vše prostřednictvím BOZP, vede prokázatelně k menšímu počtu zranění a větší výkonnosti firmy. 

Pavel Bartejs 
Health & Safety manager 
Lafarge Cement, a.s.


kim-cl

Českomoravský cement, a.s.

Se společností Kirschstein & Partner jsme zahájili spolupráci při realizaci školení se zaměřením na Safety Leadership – vedení k bezpečné práci.

Na úspěšnou spolupráci jsme navázali v roce 2014 realizací 15 workshopů pro více než 200 vedoucích zaměstnanců ze všech tří obchodních linií společnosti HeidelbergCement Group v České republice. Hlavním cílem bylo prohloubit základní znalosti získané v předchozím běhu a upevnit povědomí o nezastupitelné roli vedoucího při vedení a motivaci svých podřízených v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví a zvýšit kulturu bezpečnosti práce na svém pracovišti.

Naše spolupráce probíhala bez problémů a s kvalitou služeb jsme velice spokojeni. Především kladně hodnotíme profesionální úroveň lektorky, Mgr. Ivana Slováčkové, workshopy byly vždy zajímavě vedené s důrazem na praktický výcvik a individuální přístup k účastníkům.

Na základě těchto zkušeností můžeme společnost Kirschstein & Partner doporučit.

S přátelským pozdravem
Ing. Pavel Reich
Vedoucí ochrany životního a pracovního prostředí
Českomoravský cement, a.s.

 
 

 Novinky BOZP

Upozornění na konferenci

7. 3. 2019

 

Blíží se termín XIX. Ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která se koná 10. - 11. 4. 2019

více ...


 Novinky K&P

Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie • Wrangelstrasse 101 • Hamburg • +49 40 422 11 90                copyright K&P 2009    XHTML 1.1CSS 2.1